24.12.2019

Проекты по оцениванию

           

Центр оценки в образовании и методов обучения и Агентство США по международному развитию (USAID) предлагают вам ознакомиться с материалами по оцениванию начального и среднего образования в Кыргызской республике, опубликованных в рамках проектов USAID "Сапаттуу билим" и "Читаем вместе".  Проект USAID «Читаем вместе» был нацелен на улучшение навыков чтения учащихся 1-4 классов через поддержку обучения учителей, работу с сообществом и Министерством образования и науки КР, проект "Сапаттуу билим" был направлен на общее улучшению качества образования и оказание помощи педагогам по введению новых оценочных методов.

Материалы пособий могут быть полезны учителям и администраторам начальной школы, специалистам центров повышения квалификации, отделов образования, преподавателям и студентам колледжей, профессиональных училищ и педагогических факультетов вузов

1. Башталгыч класстарда_калыптандыруучу баалоо. Мугалимдер үчүн практикалык колдонмо.

Бул колдонмо USAID «Сапаттуу билим» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасында даярдалды. Практикалык колдонмо мугалимдерге жана башталгыч мектептердин администраторлоруна, чеберчиликти жогорулатуу борборлорунун, билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине, колледждердин, кесиптик окуу жайлардын жана жогорку окуу жайларынын педагогика факультеттеринин окутуучуларына, студенттерине арналган. Колдонмодо башталгыч мектептеги математика жана мекен таануу сабактарында калыптандыруучу баалоонун техникаларын колдонуунун үлгүлөрү, калыптандыруучу баалоонун компоненттери, максат коюунун ыкмалары, ийгиликке жетүүнүн алгоритмдери, баалоонун критерийлери, кайтарым байланыштын формалары, оң мотивацияны калыптандыруу берилген. Бул эмгектин материалдары мугалимдер колдонуучу окуучулардын окуудагы ийгиликтерин баалоо куралдарынын диапазонун кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

1. Формативное оценивание в начальной школе. Практическое пособие для учителя. 

Данное пособие подготовлены в рамках проекта USAID «Сапаттуу билим» в Кыргызской Республике. Практическое пособие предназначено учителям и администраторам начальной школы, специалистам центров повышения квалификации, отделов образования, преподавателям и студентам колледжей, профессиональных училищ и педагогических факультетов вузов. В пособии представлены примеры использования техник формативного оценивания на уроках математики и родиноведения в начальной школе, приемы постановки цели, алгоритмы достижения успеха, критерии оценивания, формы обратной связи, формирование положительной мотивации. Пособие позволяет расширить диапазон применяемого учителями инструментария оценки учебных достижений учащихся. 

2. Кыргыз тили_сабактарында жүргүзүүчү калыптандыруучу баалоо. Мугалимдер үчүн практикалык колдонмо.

Бул колдонмодо калыптандыруучу баалоонун компоненттери кыргыз тил жана адабият курсун окутууда колдонууга ылайыкталган. Мындан тышкары, бул материалдарды тил багытындагы билим берүү тармагындагы бардык мугалимдер колдоно алышат. Берилген колдонмодо калыптандыруучу баалоонун компоненттерин колдонуунун практикалык ыкмалары көрсөтүлгөн. Сиздерге сунушталган колдонмо мугалимдер пайдалануучу окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо куралдарынын диапазонун кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Колдонмо орто мектептердин мугалимдерине жана жетекчилерине, кесиптик чеберчиликти жогорулатуу борборлорунун, билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине, ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин, колледждердин жана кесиптик окуу жайлардын окутуучулары менен студенттерине арналат.

3. Математика сабактарында жүргүзүүчү калыптандыруучу баалоо. Мугалимдер үчүн практикалык колдонмо

Колдонмонун максаты – окуучуларды математикага үйрөтүү процессинде калыптандыруучу баалоонун компоненттерин кандайча колдонууга мүмкүн боло тургандыгын көрсөтүү болуп саналат. Колдонмо окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоодо мугалимдер колдонуучу куралдардын диапазонун кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жумушта калыптандыруучу баалоонун компоненттери жана математика сабактарында максаттарды коюу, кайтарым байланыш формалары, калыптандыруучу баалоонун техникаларын колдонуу боюнча ыкмалардын мисалдары берилген.
Практикалык колдонмо математика жана табигый цикл боюнча предметтердин мугалимдерине, орто мектептин жетекчилерине, кесиптик чеберчиликти жогорулатуу борборлорунун, билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине, ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин, колледждердин жана кесиптик окуу жайлардын окутуучулары менен студенттерине арналат.

4._Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо._Усулдук колдонмо

Колдонмо орто мектептин жетекчилери жана мугалимдери, билим берүү бөлүмдөрүнүн адистери, лицейлердин, колледждердин жана кесипчилик окуу жайларынын, ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин студенттери жана окутуучулары үчүн иштелип чыкты. Сунушталган материалдарда баалоонун максаттары, негизги принциптери, түрлөрү жана функциялары сыпатталат. Мында калыптандыруучу баалоого көбүрөөк көңүл бөлүнүп, анын негизги компоненттери сыпатталып берилди. Бул колдонмо мугалимдерге окуучулардын жетишкендиктерин баалоо усулдарын байытууга өбөлгө түзөт. Колдонмо эл аралык консультанттар В. И. Бриллер, Б. Стазсдын колдоосу
аркылуу иштелип чыккан.

4._Оценивание учебных достижений учащихся._Методическое руководство

В руководстве описаны цели, основные принципы, функции оценивания и его виды. Основное внимание в данном руководстве уделено формативному (формирующему) оцениванию, показаны его цели и основные компоненты. Руководство позволяет расширить диапазон применяемого педагогами инструментария оценки учебных достижений учащихся. Предназначено учителям и администраторам средних школ, специалистам отделов образования, преподавателям и студентам колледжей, профессиональных училищ и педагогических факультетов вузов, центров повышения квалификации учителей. Руководство разработанно при поддержке международных консультантов Бриллера В. и Стазс Б.

5. Оцениваем навыки чтения в начальных классах: методическое пособие

Представляем вашему вниманию пособие по использованию формативного оценивания навыков чтения в начальных классах. Эти материалы разработаны командой экспертов в области чтения и письма и учителей-практиков в рамках проекта USAID «Читаем вместе».
В ходе реализации проекта у учителей возникали вопросы по оцениванию различных навыков чтения, особенно понимания прочитанного,поэтому в данном пособии учителям предлагаются различные инструменты оценивания, которые можно использовать в процессе обучения чтению и при оценке навыков чтения в начальных классах.

5. Башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн баалоо: методикалык колдонмо

Сиздердин көнүлүңүздөрдү башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн калыптандыруучу (формативдик) баалоону колдонуу боюнча колдонмого бурабыз. Бул материалдар USAIDдин «Бирге окуйбуз» долбоорунун алкагында окуу жана жазуу тармагы боюнча эксперттер командасы менен практик-мугалимдер тарабынан иштелип чыккан. Долбоорду ишке ашыруу учурунда мугалимдерде окуу көндүмдөрүн баалоодо ар түрдүү суроолор туулду, өзгөчө окуп кайра түшүнүү боюнча суроолор келип чыкты, ошондуктан башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн баалоодо жана окуу процессиндеги) баалоонун ар түрдүү куралдары сунушталат.

6_Формативное оценивание - оценивание для обучения._Сборник статей на_кыргызском и русском языке

Макалалар орто мектептердин мугалимдерине жана жетекчилерине, жождордун педагогикалык факультеттеринин, лицейлердин, колледждердин жана кесиптик окуу жайлардын окутуучулары менен студенттерине сунушталат. Буларда негизинен калыптандыруучу (формативдик) баалоого көңүл бөлүнүп, анын максаттары жана урунттуу компоненттери сыпатталат. Макалаларда берилген маалымат окуучулардын жетишүүсүн калыптандыра баалоо жагынан педагогдор колдонуп жүргөн ыкмалардын түрлөрүн байытууга мүмкүндүк берет

Статьи рекомендуются для учителей и администраторов средних школ, преподавателей и студентов педагогических факультетов ВУЗов, лицеев, колледжей и профессиональных училищ. Основное место в статьях уделено формативному (формирующему) оцениванию, описываются его цели и основные компоненты. Информация статей позволит расширить диапазон, применяемого педагогами, инструментария формативного оценивания достижений учащихся.